Kven har ansvar for vegen?

Finn ut om vegen er statleg, fylkeskommunal, kommunal eller privat og meld frå om eventuelle feil til rett instans.

Søk her for å finne ut kven som har ansvar for vegen

Kor skal du melde frå om feil?

  • Statlege og fylkeskommunale vegar: Ring Statens vegvesen si vegmeldingsteneste på telefon 175 eller send ein e-post til firmapost-vest@vegvesen.no
  • Kommunal veg: Ring Os kommune på 56 57 50 00 eller send ein e-post til tekniskdrift@os-ho.kommune.no
  • Privat veg: Kontakt grunneigar. Dersom du ikkje veit kven grunneigar er, kontakt Os kommune på telefon 56 57 50 00

Kontakt

Agnete Haugland
avdelingsleiar samferdsle / VA
Telefon: 56 57 53 07
Mobil: 952 31 442