Prisar for vatn

Vassgebyr er det du betaler til kommunen for å få vatnet trygt reinsa og transportert til huset ditt.
Gebyret er delt i to: abonnementsgebyr + forbruksgebyr. Prisane er inkludert meirverdiavgift (mva).

Abonnementsgebyret skil mellom private eigedomar og næringseigedomar/offentleg verksemd, men er elles likt for alle. Forbruksgebyret blir rekna ut etter kor stor bustaden din er. Dersom du har vassmålar, blir gebyret rekna ut etter faktisk forbruk. 

Dersom du er tilknytta det kommunale kloakksystemet, betaler du òg kloakkgebyr for reinsing av det brukte vatnet.

Du mottar faktura for kommunale gebyr fire gonger i året. Forfallsdato for fakturaene er 31.mars, 30. juni, 30. september og 31. desember.

Du kan òg bestille månadleg faktura for kommunale gebyr.

Vanlege spørsmål om vass- og kloakkgebyr.

Prisane er per år, inkludert mva

Vassgebyr
Vassgebyr Pris i kroner
Bustadhus, fritidsbustad og andre eigedomar, pris per abonnent 2 665,-
Næringseigedomar (herunder landbruk) og offentlege verksemder, pris per abonnent 3465,-
Forbruksgebyr, målt med vassmålar
Pris per m3 13,55
Forbruksgebyr, stipulert (berekna) ut ifrå storleiken på bruksarealet i bustaden din (BRA):
Vanlege bustadhus, inkludert hybel
0-110 m2 (stipulert forbruk 100 m3) 1 356,-
111-175 m2 (stipulert forbruk 171 m3) 2319,-
Over 176 m2 (stipulert forbruk 285 m3) 3865,-
Fritidsbustad
0-110 m2 (stipulert forbruk 60 m3) 814,-
111-175 m2 (stipulert forbruk 103 m3) 1 398,-
Over 176 m2 (stipulert forbruk 171 m3) 2319,-
Naust eller garasjar som berre har lagt vatn til utvendig kran, skal betale abonnementsgebyr og 25 % av forbruksgebyr med rett sats.
Tilkoplingsgebyr, pris per bueining:
Bustadhus, fritidsbustad og liknande, inkludert hybel
0-110 m2 (stipulert forbruk 42 m3) 32 125,-
111-175 m2 (stipulert forbruk 84 m3) 39 875,-
Over 176 m2 (stipulert forbruk 140 m3) 52 250,-
Naust eller garasjar som berre har lagt vatn til utvendig kran. 10 000,-
Større forretnings- og industribygg og jordbruksverksemder t.o.m. 175 m2 i bruksareal 39 250,-
+ per m2 over 175 m2 for større forretnings- og industribygg og jordbruksverksemder 62,50
Andre gebyr
Leige av vassmålar, per år 625,-
Kontroll av vassmålar 750,-
Mellombels tilknytning 3 788,-
Plombering, stenging og opning av vassforsyning, pris per time 688,-

 

Du mottar faktura for kommunale avgifter fire gonger i året.

Kontakt

Spørsmål om kommunale gebyr og avgifter
$(TITTEL)