Telefonvarsling for veg, vatn og avløp

Vi i Os kommune sender melding via telefon eller SMS ved stenging av kommunale vegar, planlagt vedlikehald av leidingsnettet, uventa stans av vatn eller når vi tilrår koking av drikkevatnet. Det kan òg vere aktuelt å nytte varslingssystemet i andre situasjonar kor vi vil nå innbyggjarane med viktig informasjon.

Korleis fungerer varslinga? 

Varslinga skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefonar, og ei automatisert talemelding til dei som berre er registrerte med fasttelefon.

I samband med stenging av vatn, lekkasjar, driftsbrot eller liknande, vil meldinga handle om kva som har skjedd eller kva som skal skje. Systemet fangar opp alle registrerte telefonnummer på eigedomar i det aktuelle området.

Korleis finn kommunen ditt telefonnummer?

Privatpersonar:
Kontaktinformasjonen blir henta frå  Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi rår deg til å legge inn mobilnummeret ditt og e-postadressa di i dette felles nasjonale kontaktregisteret. Når offentlege instansar skal kontakte deg, t.d. i samband med skattemeldinga, hentar dei vanlegvis kontaktinformasjonen din herifrå.   

Her kan du registrere og oppdatere kontaktinformasjonen din

Innbyggjarar under 16 år ligg ikkje i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikkje varsel.

Har du ikkje fått varsel?

Sjekk om du er registrert med rett telefonnummer. Du kan òg registrere deg på ei adresse du ikkje er folkeregistrert på, dersom du til dømes ønskjer å få varsel ved hendingar som gjeld fritidseigedom, hybel eller liknande.

I tilleggsregisteret kan du legge til varsling på fleire adressar

  • Er telefonen din registrert på arbeidsgjevar?

Dersom telefonen din er registrert på arbeidsgjevar, må du sjølv leggje telefonnummeret til på den folkeregistrerte adressa di for å få varsling om hendingar på heimeadressa.

  • Har du hemmeleg telefonnummer?

Varslingssystemet fangar ikkje automatisk opp personar med hemmeleg nummer. Dersom du har hemmeleg nummer og ønskjer varsling, kan du registrere det i tilleggsregisteret. Nummeret ditt vil ikkje vere synleg for andre.


Blir bedrifter og institusjonar varsla?

Bedrifter registrert på ei adresse blir varsla basert på oppføring i Einingsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir henta frå Altinn. Bedrifter med fleire adressar bør registrere desse som undereining hos Brønnøysundregistra

Merk at varsel til fasttelefonar skjer via automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svarteneste eller tasteval for vidarekopling er difor lite eigna som kontaktnummer for næringsverksemd. Dersom verksemda di er registrert med eit slikt nummer, bør nummeret endrast for å sikre at de mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet gjev tryggleik for verksemda di eller institusjonen din - dersom vi kan nå dykk raskt og effektivt.

Vi ber difor om at rett kontaktperson og telefonnummer blir registrert her

Kontaktinformasjon

Har du problem med registrering eller spørsmål om varslingssystemet? 
Send ein e-post til tekniskdrift@os-ho.kommune.no , så hjelper vi deg gjerne.