Pris og betaling for barnehageplass

Makspris for barnehageplass er 2.910,- kroner i månaden for full barnehageplass (pris frå 1. januar til 31. juli). Matpengar og liknande kjem i tillegg. Frå 01.08.2019 aukar den statlege satsen for heil plass med 1,7%, til 3.040,-. Prisane vil då frå 1. august 2019 auke tilsvarande.

Sjå prisar for dei kommunale barnehagane: Os barnehage og Lysekloster barnehage.

For prisar i andre barnehagar, sjå heimesidene til den aktuelle barnehagen.

Søskenmoderasjon

Har du fleire enn eitt barn i barnehage, må du melde frå om dette til styrar i barnehagen for å få søskenmoderasjon. Søsken må bu i same husstand. 

  • Barn nummer to i barnehage utløyser 30 % reduksjon i foreldrebetalinga.
  • Barn nummer tre eller meir utløyser 50 % reduksjon i foreldrebetalinga.

Rett til reduksjon gjeld òg om søsken går i forskjellige barnehagar. Det yngste barnet utløyser søskenmoderasjon, og moderasjonen skal trekkast frå dette barnet sin faktura.

Rimelegare barnehage for dei som tener minst

Betalingsfri månad

Alle barnehagar har éin betalingsfri månad. Som regel er juli betalingsfri månad, men dette kan variere. Kontakt din barnehage eller sjå barnehagen sine vedtekter for meir informasjon.


Kontaktperson for kommunale barnehagar i Bjørnafjorden kommune er Irene Kvåle Foer. E-post: irene.k.foer@fusa.kommune.no, telefon 56 58 01 94. Foer er kontaktperson for kommunale barnehagar i Os kommune frå 3. desember 2019 og ut året.