Prisar for kloakk- og septiktøming

Dersom du er tilknytta det kommunale kloakksystemet, betaler du for reinsing av det brukte vatnet. 

Gebyret er delt i to: Abonnementsgebyr + forbruksgebyr. Abonnementsgebyret skil mellom private eigedomar og næringseigedomar, men er elles likt for alle. Forbruksgebyret blir rekna ut etter kor stor bustaden din er. Dersom du har vassmålar, blir gebyret rekna ut etter faktisk forbruk.

Dersom du ikkje er tilknytta det kommunale kloakksystemet, men har privat septiktank, tar kommunen eit gebyr for å tøme denne.

Nytt i 2016 er at talet på terminar er auka frå to til fire. Det betyr at du får rekninga fire gonger i året i staden for to, og at beløpet på kvar enkelt faktura såleis er lågare enn tidlegare.

Forfallsdato for fakturaene er 31.mars, 30. juni, 30. september og 31. desember.

Vanlege spørsmål om vass- og kloakkgebyr.

Kloakkgebyr og septiktømming
Kloakkgebyr Pris
Abonnementsgebyr
Bustadhus, fritidsbustad og andre eigedomar, pris per abonnent 4 956,-
Næringseigedomar (herunder landbruk) og offentlege verksemder, pris per abonnent 6 438,-
Forbruksgebyr, målt med vassmålar
Pris per m3 25,48
Forbruksgebyr, stipulert (berekna ut ifrå storleiken på bruksarealet i bustaden din (BRA):
Vanlege bustadhus, inkludert hybel
0-110 m2 (stipulert forbruk 60 m3) 2 548,-
111-175 m2 (stipulert forbruk 120 m3) 4 356,-
Over 176 m2 (stipulert forbruk 200 m3) 7260,-
Fritidsbustad
0-110 m2 (stipulert forbruk 42 m3) 1 529,-
111-175 m2 (stipulert forbruk 84 m3) 2 624,-
Over 176 m2 (stipulert forbruk 140 m3) 4 356,-
Tilkoplingsgebyr, pris per bueining
Bustadhus, fritidsbustad og liknande, inkludert hybel
0-110 m2 bruttoareal 60 000,-
111-175 m2 bruttoareal 74 500,-
Frå 176 m2 bruttoareal 97 750,-
Tilkoplingsgebyr når det er krav om eigen alamavskiljar 18 525,-
Større forretnings- og industribygg og jordbruksverksemder t.o.m. 175 m2 bruttoareal 73 500,-
+ pris per m2 over 175 m2 for større forretnings- og industribygg og jordbruksverksemder 110,-
Gebyr for mellombels tilknytning 5 650,-
Kontrollgebyr
Gebyr for kontroll av oljeutskiljar 650,-
Gebyr for kontroll av feittutskiljar 650,-
Tøming av private slamavskiljarar/septiktank, pris per år for lovpålagt slamtøming
Heilårsbustad, tøming 1 gong kvart 2. år 1 113,-
Fritidsbustad, tøming 1 gong kvart 4. år 575,-
Tette tankar (0-4 m3), tøming årleg 2 100,-
Tette tankar (4-8 m3), tøming årleg 4 225,-
Tette tankar over 8 m3 Etter avtale med renovatør
Ved tøming utanom vanleg tømefrekvens kjem eit tilleggsgebyr per gong på 2 225,-

Kontakt

Spørsmål om kommunale gebyr og avgifter
$(TITTEL)