Gebyr for behandling av byggesaker

Dersom du skal bygge nytt, bygge om, bygge til eller bygge på må du søke kommunen og betale gebyr for saksbehandlinga.

Det totale byggesaksgebyret blir summen av alle nødvendige postar knytte til behandlinga av di sak.

Dersom du får avslag på søknad om byggesak, skal du betale fullt dispensasjonsgebyr og 50% av byggesaksgebyret.

Byggesaksgebyr 2019 Gebyr i kr 
 
1 a. Nybygg bustadbygg inkl. fleirmannsbustadar og fritidsbygg  ( pr. brukseining > 60 kvm), regulert område 10 930
       +Tillegg for ikkje regulert område , gjeld 1a 7 650
1 b. Brukseining (husvære) < 60 kvm 5 470
       +Tillegg for ikkje regulert område , gjeld 1b 940 
1 c. Bruksendring (husvære) > 60 kvm, regulert område  9 260
        +Tillegg for ikkje regulert område , gjeld 1c 6 480
1 d. Bruksendring (husvære) < 60 kvm, regulert område  3 700
         +Tillegg for ikkje regulert område , gjeld 1d 940
2 a.  Forretningsbygg, verkstad, industri og andre grunngebyr for inntil 300 kvm 11110
         Tillegg pr. påbegynt 100 kvm  1 390
2 b. Bruksendring forretningsbygg/lokale, verkstad, industri  7 800
Tillegg for ikkje regulert område, gjeld 2 a og b  6 480
3 a. Garasje, uthus, lager, naust inntil 50 kvm 2 040
3 b. Garasje, uthus, lager, naust frå 50 til 70 kvm 4 200
3 c. Garasje, uthus, lager, naust over 70 kvm 7 800
3 d. Tilbygg inntil 50 kvm  2 040
3 e. Tilbygg over 50 kvm  7 800
4. Støttemur, graving, sprenging, planering med meir, med og utan ansvarsret 2 590
        +Tillegg for ikkje ikkje regulert område (gjeld 3a - 4 940 
5. Flytebrygger/kai 2 590
6. Tekniske planer, søknad om (V)VA - anlegg  8 400
7. Søknad om tipp/fylling større enn 500 kvm 6 910
        +Tillegg for ikkje regulert område, gjeld 5-7 6 480
8.  For oljefyringsanlegg, lagertankar, ventilasjonsanlegg m.v. Søknadsgebyr med og utan ansvarsrett  560
9. Andre mindre tiltak etter plan- og bygningslova, t.d. ny eldstad, peis, ny røykpipe i eks. bustad,  oppsetjing av lettveggar, nye vindauge m.m. 1 100
10. Søknad om riving 2 590
11. Søknad om utsleppsløyve, per eining 2 000
12. Delingssaker (pr. sak) for saker som krev nytt vedtak etter plan- og bygningslova 2 320
      +Tillegg for ikkje regulert område 1 800
13 a. Dispensasjon arealplan. Med og utan ansvarsrett 10280
13 b Dispensasjon reguleringsplan. Med og utan ansvarsrett  10280 
13 c. Dispensasjon anna lovverk (veglov, TEK, pbl) 2 580
14. Søknad om endring av gitt løyve til tiltak, med og utan ansvarsrett 2 590
15. Gebyr, ulovleg bygging, dobbelt byggegebyr  

 

Merk at kostnadane for tilsyn er fordelte på dei ulike gebyra, og utgjer om lag 10 % av prisen