Faktura for skulefritidsordninga vert sendt ut kvar månad, med betalingsfrist i slutten av kvar månad.

Desse prisane gjeld berre for dei to barnehagane Os kommune eig: Os barnehage og Lysekloster barnehage. For prisar i andre barnehagar, sjå heimesida eller ta kontakt med den aktuelle barnehagen.

Kulturskulen underviser barn og unge frå 0 til 18 år i musikk, song, dans og drama. 

Husstanden si samla inntekt avgjer kor mykje du må betala for heimehjelp. Med inntekt meiner vi netto skattbar inntekt før særfrådrag frå siste tilgjengelege likning.

Vassgebyr er det du betaler til kommunen for å få vatnet trygt reinsa og transportert til huset ditt.
Gebyret er delt i to: abonnementsgebyr + forbruksgebyr. Prisane er inkludert meirverdiavgift (mva).

Prisar og informasjon om renovasjon.

Dersom du er tilknytta det kommunale kloakksystemet, betaler du for reinsing av det brukte vatnet. 

Dersom du er tilknytta det kommunale kloakksystemet, betaler du for reinsing av det brukte vatnet. 

Ved kjøp eller anna overdraging av eigedom, må du ha godkjenning av kommunen. Ei slik godkjenning kallar vi konsesjon.

Dersom du skal bygge nytt, bygge om, bygge til eller bygge på må du søke kommunen og betale gebyr for saksbehandlinga.

Kostnader for behandling av private framlegg til reguleringsplanar og utbyggingsplanar. Vi skil mellom standard saker og kompliserte saker.

  • Handsamingsgebyr kr 500,-
  • Minstegebyr for redusert levetid på fast vegdekke kr 1200,- og eit tillegg for kvar kvadratmeter over 10m2 på kr. 120,-

Matrikkelsystemet er Noregs offisielle register over fast eigedom, bygningar, bustader og adresser.  

Gebyr for bustadtilsyn og feiing inngår i dei kommunale avgiftene som vi sender ut fast faktura for fire gonger i året. Har du hatt tilsyn og/eller feiing, vil dette stå på fakturaen din.

Prisar for 2019

Kommunen fastset fellingsavgiftene innanfor rammene i viltlova § 40.

Reglar og satsar for anløpsavgift er fastsett i forskrift om anløpsavgift for Bergen og omland havnevesen.