Os og Fusa kommune vedtok å slå seg saman

Alle kommunane i Noreg blei hausten 2014 inviterte til å starte arbeidet med å avklare om dei vil slå seg saman med nabokommunar. På bestilling frå Stortinget. Målet er større, meir robuste kommunar med auka makt og myndigheit, som er betre rusta for utfordringar i framtida og auka forventningar frå innbyggjarane.

Du kan lese meir om kommunereforma på regjeringa sine sider om saka.

Fristen for å fatte vedtak om eventuelle samanslåingar var 1. juli 2016.

Kommunane rundt Bjørnefjorden møttest

I 2014 møttest kommunane Austevoll, Fusa, Os, Tysnes og Samnanger for innleiande samtaler om å endre kommunegrensene i området. Samnanger ønskte ikkje å gå vidare med arbeidet etter desse samtalene, medan Austevoll, Fusa, Os og Tysnes heldt fram.

I starten av 2016 ville heller ikkje Austevoll gå vidare med arbeidet. Tre kommunar sto då att med ønske om vidare samarbeid: Fusa, Os og Tysnes.

Politiske styringsgrupper arbeidde med kommunereforma i alle dei tre kommunane. I starten av 2016 oppnemnde dei eit forhandlingsutval med ordførar, varaordførar, opposisjonsleiar og rådmann i Fusa, Os og Tysnes. Assisterande rådmann i Os kommune, Paul J. Manger, var prosessleiar for arbeidet.

Forhandlingsutvala og dei tillitsvalde i kommunane møttest til første møte 16. mars 2016, der dei la fram eit framlegg til intensjonsavtale. Intensjonsavtalen er eit dokument som skildrar korleis kommunane ser for seg at ei eventuell samanslåing kan skje.

To stod att

I eit kommunestyremøte i mai 2016, vedtok Tysnes kommune å ikkje gå vidare med planane.

Os kommunestyre gjorde 22. juni vedtak om gå saman med Fusa kommune i ein ny kommune frå 1. januar 2020. 33 representantar stemte for, medan 2 stemte mot. Same kveld gjorde Fusa kommunestyre vedtak om samanslåing med 17 mot 4 stemmer.