Seksjonering og reseksjonering

Du kan søkje om å dele opp ein bygning i fleire eigarseksjonar eller søkje om endring av eksisterande seksjonar i ein bygning (reseksjonering).

Du kan også søkje om oppmåling av uteareal slik at alle eller nokre av seksjonane får eksklusiv rett til uteareal.

Dette får du

  • Bygningen vert delt opp i fleire eigarseksjonar, og eventuelt utearel fordelt mellom seksjonane.
  • Den seksjonerte eigedomen blir tinglyst og registrert i eigedomsregisteret (matrikkelen).
  • Koordinatfesta grenser for eventuelt uteareal blir tinglyst og registrert i eigedomsregisteret (matrikkelen).
  • Du får tilsendt oppdatert matrikkelbrev..

Slik søkjer du

  1. Fyll ut søknadsskjema Søknad om seksjonering eller Søknad om reseksjonering. Legg ved alle naudsynte dokument som er lista opp under punkt 8 i søknaden.
  2. Ved seksjonering av uteareal må du òg fylle ut søknadsskjema for deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning. (PDF, 405 kB)

Viktig informasjon før du søkjer

  • Du må framlegga dokumentasjon på at boligseksjonar oppfyller krava til å vere sjølvstendige bueiningar etter plan- og bygningsloven. Som regel vil slik dokumentasjon framgå av tillatelse etter plan- og bygningsloven, men også opplysningar frå matrikkelen, tinglyste klausular eller anna dokument kan vere gjeldande. 
  • Les også rettleiaren til eigarseksjonsloven.

Send søknaden til 

  • Os kommune, pb. 84, 5202 Os eller lever i Kommunetorget.

For å oppfylle Kartverket sitt krav til tinglysing, treng vi dei originale, signerte dokumenta. Skanna dokument tilsendt på e-post vil diverre ikkje bli godkjente.   

Kva kostar det?

Sjå prisar for oppmåling og registrering av eigedom (matrikulering).

Kontakt

Torbjørn Steffensen
Torbjørn Steffensen
fagleiar
Telefon: 56 57 53 14
Mobil: 970 90 192