Oppstart av planarbeid- endring av reguleringsplan for Hegglandsdalsvegen og Valla bru

Klikk for stort bilete

  • Oppstart av arbeid med reguleringsplan- endring av gjeldande plan for delar av Hegglandsdalsvegen
  • Frist for å kome med merknad til oppstartsvarslinga: 26.11.2019
  • Arkivsak: 19/3710

Planområdet:

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-8 varslar NIRAS Norge AS på vegne av Statens vegvesen Region vest oppstart av arbeid med detaljregulering for etablering av gang- og sykkelveg langs dagens Fv 137 Hegglandsdalsvegen, mellom Hatvikvegen og Vallabrua i Os kommune.

Hensikta med planarbeidet er å etablera ny gang og sykkelveg langs dagens fv 137 på parsellen Hatvikvegen – Vallabrua. Tiltaket er et Trafikksikringstiltak for mjuke trafikantar og skal blant anna vera med på å sikra skulevegen til den nye skulen nord for Vallabrua.

Merknad til varsel om oppstart:

Innspel til planarbeidet sendast til

NIRAS Norge AS (v/ Theis Rasmussen), Kongensgate 4, 0153 OSLO

eller pr. epost til: ttr@niras.dk

Ved spørsmål om prosjektet kan Statens vegvesen Region Vest ved prosjektleiar Hilde Furset kontaktast pr. epost: hilde.furset@vegvesen.no eller tlf +47 911 81 786.

Merknadsfrist:

Frist for å gje merknader til oppstartsvarslinga er 26.11.2019

Dokument i saka finn du her