Korttidsopphald

Luranetunet frå nord - Klikk for stort bileteLuranetunet frå nord

Kva vi kan tilby - og kven tilbodet er meint for


Ordinært korttidsopphald

 • Personar med behov for kartlegging av helsetilstand og funksjon/hjelpebehov .
 • Personar som treng opptrening for å kunna få tilbake tapte funksjonar og koma attende til eigen heim.

Tilbodet kan vera rullerande.

Avlastingsopphald

 • Personar med behov for hjelp, der pårørande har store omsorgsoppgåver.
 • Målet er å avlasta dei pårørande,  slik at vedkomande som treng hjelp, kan bu lengst mogleg heime og dermed utsetja innlegging i institusjon.

Tilbodet kan vera rullerande

Rehabiliteringsopphald

 • Personar med varig funksjonssvikt eller brått fall i funksjonsnivå, og som vil ha nytte av eit intensivt og tverrfagleg tilbod i institusjon.

Slik søkjer du om korttidsopphald

 • Dersom det er andre som søkjer for deg, må du leggja ved fullmakt
 • Du må leggja ved legeerklæring om helsetilstand og behov for tenesta
 • Fyll ut felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.
 • Sriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Os kommune, bestillar- og forvaltarkontoret, Postboks 84, 52002 Os
 • Det er den som treng hjelp, ev. pårørande med fullmakt, som skal skriva under søknaden

Treng du meir hjelp eller rettleiing for å fylla ut søknaden?

Kva skjer vidare med søknaden?

Kva kostar tenesta?

For korttidsopphald inntil 60 døgn i institusjon betalar ein døgnpris. Korttidsopphald utover 60 døgn og langtidsopphald vert rekna ut etter inntekt, der forskrift for eigenbetaling gjeld.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstenester

Avlastingsopphald er gratis.

Ansvarlege einingar

 • Kartlegging, sakshandsaming, vedtak og forvaltning: Bestillar- og forvaltarkontoret
 • Opphaldet: Pleie og omsorg