Prioriteringskriterium for fysioterapi og ergoterapi

1. prioritet - oppstart innan 2 veker

 • Barn 0-2 år
 • Nye habiliterings- og rehabiliteringssaker som inneber akutt forverring i funksjon 
 • Akutt forverring i funksjon som medfører tap av eiga evne til å ivareta primære funksjonar
 • Palliative tiltak
 • Trykksår
 • Akutt behov for hjelpemiddel frå korttidslager
 • Akutt reparasjon av hjelpemiddel som er nødvendig for å oppretthalde primære funksjonar

2. prioritet - oppstart innan 8 veker

 • Samansette vanskar hos barn / ungdom
 • Menneske med kroniske lidingar som står i fare for tap av evne til å ivareta primære funksjonar

3. prioritet - oppstart innan 12 veker

 • Tilvising innan heim, skule, arbeid og fritid som ikkje fell inn under 1. og 2. prioritet
 • Tilvising som gjeld grupper og klassar