Kreftteam

Kreftteamet er eit tverrfagleg team beståande av kreftsjukepleiar, ergoterapeut og fysioterapeut i Os kommune. Målet til kreftteamet er å bidra til auka livskvalitet og ein enklare kvardag for deg som har eller har hatt ein kreftdiagnose. 

Kven kan få hjelp frå kreftteamet?

Kreftteamet er eit lågterskeltilbod. Det betyr at du sjølv kan ta direkte kontakt dersom du har spørsmål knytt til kreftdiagnosen. Vi veit at det å leva med kreft påverkar heile familien. Difor ønskjer teamet å vere ein støttande samtalepartnar ikkje berre for deg, men òg for dine nærmaste.

Dette tilbyr vi

  • Heimebesøk der kreftsjukepleiar, ergoterapeut og/eller fysioterapeut kartlegg dine ressursar, ønskje og hjelpebehov.  Om nødvendig kontaktar vi andre samarbeidspartar 
  • Hjelp og råd ved smerter, kvalme, obstipasjon, tungpust og ernæring.
  • Praktisk hjelp til injeksjonar.
  • Fjerning av sting og administrering av veneport/Hickman-kateter.
  • Hjelp til å oppretthalde og trene opp funksjonar på best mogeleg måte, samt stimulere til aktivitet i kvardagen
  • Gjennomgang av bustad og vurdering av hjelpemidlar.
  • Informasjon og hjelp i samband med pasientrettar, til dømes pleiepengar, ernæring og TT-kort.
  • Treningsgruppe

Treningsgruppa:


Kreftteamet har ei eiga treningsgruppe for deg som har, eller har hatt, ein kreftsjukdom. Gruppa blir leia av fysioterapeuten i teamet. Det er trening kvar tysdag kl 10 - 11 på Varafjell ressurssenter, Industrivegen 88. Etter trening er det kaffi og prat for dei som ønskjer det. 

Slik går du fram

Du treng ingen søknad eller tilvising. Du kan sjølv ta kontakt på telefon eller e-post. Det same gjeld dine nærmaste. Utanom kontortid kan du legge igjen beskjed på svararen og vi kontaktar deg.

Her finn du oss

  • Besøksadresse: Luranetunet, 1. etasje, Vestre Lurane 3, 5200 Os
  • Kontortid: Tysdag og onsdag kl. 8 - 15

Kva kostar tenesta?

Tilbodet er gratis.

Kreftteamet samarbeider med:

Kontakt

Kreftteam
$(TITTEL)
Telefon: 970 57 689