For støtte- og fritidskontaktar

Ein støttekontakt hjelper personar i alle aldrar som har behov for sosialt samvær eller støtte til å ta del i kultur- og fritidsaktivitetar utanfor heimen. Støttekontakten får godtgjering av kommunen. 

Ein støttekontakt kan gå på besøk til brukaren, bli med på tur, kino, kafé, trening eller andre sosiale aktivitetar. Brukaren sine interesser og ønskje avgjer. Det skal vere givande både å ha og å vere støttekontakt.

Støttekontakten er oppdragstakarar, og ikkje fast tilsett i Os kommune.

 

Søk om å bli støttekontakt/fritidskontakt

  1. Fyll ut interesseskjema for støttekontaktar
  2. Du vil bli kontakta av ansvarleg for oppfølging av støttekontaktar som ligg under kultureininga i Os kommune

Dersom kommunen ikkje har eigna oppdrag ledig, kan godkjende støttekontaktar/fritidskontaktar stå på venteliste til vi finn rett oppdrag.

Kven kan vere støttekontakt/fritidskontakt?

Vi krev ingen fagbakgrunn.
Du må:

  • Vere påliteleg og stabil
  • Ha gode samarbeidsevner
  • Ha respekt for andre menneske
  • Ha overskot til å gje av deg sjølv
  • Ha evne til å etablere kontakt
  • Vere trygg på deg sjølv
  • Kunne setje grenser

Det skal vere givande og hyggeleg å vere støttekontakt/fritidskontakt. Samstundes er det viktig at tilbodet til tenestemottakaren blir både tenleg og forsvarleg. Alder, kjønn, personlegdom og interesser speler ei avgjerande rolle når vi skal kople støttekontakt/fritidskontakt og tenestemottakar. 

Dersom du allereie er støttekontakt må du fylle ut og sende inn rapportskjema to gonger i året, i april og oktober. 

Kontakt

Kristin Vangsnes Bøe
Kristin Vangsnes Bøe
Oppfølging av støttekontaktane
Telefon: 56 57 50 09
Mobil: 917 76 395