Vil du vere med og påverke saker i Bjørnafjorden?

Klikk for stort bilete Er du opptatt av at alle grupper skal bli høyrt? Ønsker du å påverke politiske prosessar og vedtak i Bjørnafjorden kommune? Send inn forslag til kandidatar til dei kommunale råda i Bjørnafjorden kommune.

Den 17. desember skal Bjørnafjorden kommunestyre velje medlemmer til eldrerådet, ungdomsrådet og råd for personar med funksjonsnedsetjing.  Råda bør vere bredt samansett og bestå av personar med ulik erfaring og bakgrunn. Har du forslag til gode kandidatar?

Ungdomsrådet

Frist for å fremje kandidatar til ungdomsrådet er 30. november. Her kan du lese meir om ungdomsrådet og om korleis du kan foreslå kandidatar.

Eldrerådet og råd for personar med funksjonsnedsetjing

Råda er rådgjevande medverknadsorgan i kommunen, og dei har rett til å seie si meining i saker som gjeld eldre og personar med funksjonsnedsetjing. Råda kan òg ta opp saker på eige initiativ, men skal ikkje behandle saker som gjeld enkeltpersonar. Råda skal få saker til behandling på eit så tidleg tidspunkt at uttaler frå råda kan påverke utfallet av saka. Råda kan også ta opp saker på eige initiativ.

Kven kan foreslå kandidatar?

Representerer du ein organisasjon for eldre eller for personar med funksjonsnedsetjing? Då kan du fremje framlegg om kandidatar til desse råda. Andre kan òg sende inn forslag til kandidatar. Du kan gjerne melde inn ditt eige kandidatur! Send med informasjon om kandidatar og grunngjeving for forslaget. Detr er fint om du tek med ei grunngjeving for forslaget, med informasjon om til dømes alder, yrkeserfaring, interessefelt og annan kompetanse som kandidaten har.

Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer og varamedlemmer råda skal ha. Kommunestyret må også ta omsyn til at kvart kjønn vert representert med minst 40 prosent. Fleirtalet av medlemmene i eldrerådet skal på valtidspunktet ha fylt 60 år.

Ein kandidat som er foreslått av ein organisasjon, representerer alle grupper i kommunen dersom kandidaten blir oppnemnd som medlem eller varamedlem i  rådet, ikkje berre organisasjonen sine medlemmer.

Her kan du lese meir om funksjon, oppnemning og oppgåver for eldrerådet og råd for personar for personar med funksjonsnedsetjing.

Ta gjerne kontakt! 

Har du spørsmål, eller har du forslag på kandidat til eldrerådet eller råd for personar med funksjonsnedsetjing?

Kontakt ein av desse to seinast 4. desember:
Spesialrådgjevar Gunn Sissel Teigen – mobil 404 15 558, e-post: gst@fusa.kommune.no
Konsulent Karianne Løveng – mobil 482 76 238, e-post kalo@os-ho.kommune.no