Søk om tilskot til tiltak mot barnefattigdom

Klikk for stort bileteFrivillige organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar kan søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om tilskot frå Nasjonal tilskuddsordning for lavinntekstfamilier.

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Ordninga skal vere eit verkemiddel for å betre moglegheitene for at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldras inntekt og sosiale situasjon. 

Søknadsfrist for tilskotsåret 2020 er 13. desember 2019.

Du kan søkje om tilskot til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom som er påverka av fattigdomsproblem og deira familiar kan delta i kultur-, fritids- og ferieaktivitetar.
  • bidrar til at barn og ungdom som er påverka av fattigdomsproblem kan delta på alternative meistringsarenaer

Sjå meir informasjon om ordninga, korleis du søker og tips til korleis du skriv ein god søknad på bufdir.no

Kontakt

Line Naterstad Solheim
avd.leiar
Mobil: 458 12 959